BẢNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN GIỚI THIỆU DỰ ÁN " TRƯỜNG SẠCH" NGÀY 19 GIỜ NGÀY 14/11/2018